Archives

Wybrane charakterystyki kapitału ludzkiego największych miast Polski na tle pozostałych obszarów / Selected characteristics of the human capital in the biggest cities in Poland in comparison with other areas 
Autor: Alicja Grześkowiak


Opinie pracodawców z województwa opolskiego na temat przygotowania absolwentów szkół wyższych do pełnienia obowiązków zawodowych / Opinions of employers from the Opole Province on the subject of preparing graduates of higher schools to perform professional duties 
Autor: Monika Kudzia


Społeczeństwo wobec rozwoju robotyki: rola badań opinii publicznej / Society and the development of robotics: The role of public opinion studies
Autor: Tomasz Grzegorczyk


Znaczenie i kondycja ekonomiczna polskich spółdzielni socjalnych / The importance and economic conditions of Polish social cooperatives 
Autor: Sławomir Czetwertyński


Struktura demograficzna a dochody gmin województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2010–2014 / Demographic structure and incomes of municipalities of Warmia and Mazury in 2010–2014 
Autor: Mirosław Gornowicz, Anna Wichowska


Dyskurs o skuteczności podatku dochodowego w procesie redystrybucji dochodów we współczesnych systemach podatkowych / Discourse about the effectiveness of income tax in the process of income redistribution in modern tax systems 
Autor: Anna Wildowicz-Giegiel, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk


Funkcjonowanie giełd papierów wartościowych na ziemiach polskich – analiza zmian / The functioning of stock exchanges on Polish soil – analysis of changes 
Autor: Ireneusz Pszczółka


Wyższe szkolnictwo rolnicze jako narzędzie przekształcania i rozwoju wsi polskiej w latach 1945–1989 / Higher agricultural education as a tool for transformation and development of the Polish countryside in the years 1945–1989 
Autor: Krzysztof Popiński


Obraz komunistycznej partyzantki Gwardii i Armii Ludowej w propagandzie filmowej PRL (1960–1989) / A picture of the communist guerrilla (GL/AL) in the propaganda war movies during the period 1960–1989 
Autor: Łukasz Polniak

Stan rzemiosła w województwach północno-wschodnich II RP w okresie międzywojennym / Craft in north-eastern voivodeships of Poland in the interwar period
Autor: Jarosław Wołkonowski


Początki polskiej elektroenergetyki na przykładzie elektrowni w Wilnie oraz Białymstoku / The beginnings of Polish power sector based on the example of power plants in Vilnius and Bialystok
Autor: Stanisław Pilżys


Kolej warszawsko-petersburska i jej wpływ na urbanizację Wileńszczyzny i Białostocczyzny / Railway Warsaw-St. Petersburg and urbanization of Vilnius and Bialystok regions
Autor: Henryk Ziemski


Trzy obrazy Żołnierzy Wyklętych w propagandzie kinowej PRL z lat 1960-1989 / Three images of Soldiers Accursed in the communist propaganda cinema in the years 1960-1989
Autor: Łukasz Polniak


Rating Polski na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Polish credit rating in comparison with the Central and Eastern European countries
Autor: Patrycja Chodnicka-Jaworska


Wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na zmniejszenie międzyregionalnej luki rozwojowej w Polsce / Impact of cohesion policy of the European Union on the reduction of the interregional development gap in Poland
Autor: Tadeusz Truskolaski, Kamil Waligóra


Regiony peryferyjne i czynniki ich dynamiki w teoriach rozwoju regionalnego / Peripheral regions and the development indications in the regional development theories
Autor: Wojciech Demianiuk, Elżbieta Szymańska


Preferencje i postawy wobec prywatnego zabezpieczenia na wypadek niesamodzielności w Polsce / Preferences and attitudes toward private security in case of dependency in Poland
Autor: Łukasz Jurek


Jakość i bezpieczeństwo żywności w Polsce / Food quality and safety in Poland
Autor: Joanna OmieciuchWykształcenie ludności II Rzeczypospolitej w świetle badań GUS / Education of population of the Second Polish Republic in the light of research by CSO
Autor: Piotr Stańczyk


Czynniki wpływające na stan zachowania obiektów zabytkowych po 1945 roku na Dolnym Śląsku / Factors affecting the state of preservation of historic buildings since 1945 in Lower Silesia
Autor: Adriana Merta-Staszczak


Determinanty współczesnego konsumpcjonizmu / Determinants of modern consumerism
Autor: Anna Kurzak


Szanse i bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w opinii wybranych rolników ekologicznych na Dolnym Śląsku / Opportunities and threats to the development of organic farming in the context of multifunctional rural and agriculture development in the opinion of selected organic farmers in Lower Silesia
Autor: Katarzyna Kajdanek, Grzegorz Smoliński


Konkurencja na rynku jednego procenta / Competition on the market of one percent
Autor: Sławomir Czetwertyński


Zawód: tancerka/tancerz. Identyfikacja kluczowych
problemów z perspektywy badań własnych / Occupation dancer. The key issues from the perspective of own research

Autor: Arkadiusz Czarniakowski


Policy of welfare state as the state’s responsibility for society – a global view / Polityka państwa dobrobytu jako odpowiedzialność pań- stwa za społeczeństwo – ujęcie globalne
Autor: Piotr Rubaj


The new system of financing science Horizon 2020 as a development opportunity for European and Polish science / Nowy system finansowania nauki Horyzont 2020 jako szansa rozwoju europejskiej i polskiej nauki
Autor: Marcin Geryk
Konsola była kiedyś stołem, czyli o wątkach przeszłości w mieszkaniu estetycznym
Autor: Kamilla Biskupska


Tendencje zmian szkolnictwa wyższego na świecie w warunkach globalizacji
Autor: Anna Hajduk


System wartości menedżerów i pracowników niższego szczebla w świetle badań porównawczych
Autor: Łukasz Haromszeki, Piotr Jarco


Kulturowe wartości szwedzkiego państwa dobrobytu w świetle wybranych typologii kultury
Autor: Dawid Kościewicz


Wartość jako kluczowe pojęcie w dziedzinie nauk ekonomicznych
Autor: Hanna Lewicka


Polskie koncepcje wzajemności. Wybrane problemy
Autor: Janusz Łukaszyński


Wykorzystanie potencjału zawodowego osób starszych − polska perspektywa
Autor: Anna Niewiadomska


Brytyjska New Labour Party a komunitaryzm
Autor: Adam Płachciak


Dotacja do zatrudnienia i jej rola w kształtowaniu zmian zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej
Autor: Adriana Politaj


Definiowanie kapitału społecznego i jego pomiar
Autor: Małgorzata Raczkowska


Zaangażowanie podmiotów ekonomii społecznej w działania z zakresu promocji zdrowia
Autor: Karolina Sobczyk


Dyskurs feministyczny w popularnej prasie kobiecej
Autor: Weronika Urbaniuk


Czynniki higieny i motywacji w organizacji − badania w przedsiębiorstwie komunikacyjnym
Autor: Sławomir Wysocki


Oczekiwania pracowników posiadających wyższe wykształcenie wobec systemu motywowania w organizacji
Autor: Sławomir Wysocki


Świetna książka o Michaile Bakuninie – polski uczony o rosyjskim rewolucjoniście i myślicielu
Autor: Ełła Ławrik, Iwan Zadorożniuk

Sport szansą społecznego rozwoju człowieka
Autor: Jan Czechowski


Internetowa aktywność gospodarcza spółdzielni socjalnych na Dolnym Śląsku
Autor: Sławomir Czetwertyński, Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska


Ściągalność należności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od płatników składek w Polsce w latach 2007-2012
Autor: Katarzyna Głoskowska


Cechy pracy a skłonność Polaków w wieku 50+ do rezygnacji z aktywności zawodowej
Autor: Alicja Grześkowiak


Otyłość jako wyzwanie dla polityki społecznej w XXI wieku
Autor: Łukasz Jurek


Kulturowe uwarunkowania państwa dobrobytu w Szwecji – wybrane zagadnienia
Autor: Dawid Kościewicz


Sytuacja w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim
Autor: Olga Kowalczyk


Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle rozwoju wirtualnej pracy
Autor: Sabina Wyrwich


The development of radio services in the Second Polish Republic. Social, strategic and political rationale
Autor: Elżbieta Kaszuba


The model of radio broadcasting in the Second Polish Republic. Concepts – struggle for the license – experimental radio of the Polish Radio Technical Society
Autor: Elżbieta Kaszuba


“Arabska wiosna” – fala demokracji w warunkach islamu. Spojrzenie z polskiej perspektywy
Autor: Marian Muszkiewicz


Wzrost gospodarczy a rozwój społeczno-gospodarczy w Chinach
Autor: Marcin Pisarski


Rozwój naukowo-dydaktycznej bazy lokalowej wrocławskich szkół wyższych w latach 1945-1989
Autor: Krzysztof Popiński


Pracownicy ochrony osób i mienia w systemie bezpieczeństwa publicznego w Polsce
Autor: Henryk Stankiewicz


Uczenie się organizacyjne i organizacja ucząca się (rozważania analityczno-porównawcze)
Autor: Zbigniew Antczak


Zasada wzajemności. Wybrane problemy
Autor: Janusz Łukaszyński


Środki publiczne w finansowaniu badań naukowych a produktywność naukowa uniwersytetów
Autor: Elżbieta Pohulak-Żołędowska


W poszukiwaniu fundamentów ładu gospodarczego
Autor: Marian Zalesko

Przyczyny rozwoju spółdzielczości socjalnej na Dolnym Śląsku w latach 2006-2012
Autor: Sławomir Czetwertyński, Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska


Terytorialne zróżnicowanie dojazdów do pracy na przykładzie powiatu jarocińskiego
Autor: Michał Ginter


Analiza zaangażowania osób w wieku 50+ w Polsce w wybrane formy aktywności pozazawodowej
Autor: Alicja Grześkowiak


Niedofinansowanie ochrony zdrowia w Polsce – wybrane problemy
Autor: Adam Kubów


Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy zmian demograficznych dokonujących się w województwie opolskim
Autor: Monika Kudzia


Seniorzy i ich rodziny w świetle Założeń polityki ludnościowej Polski 2013
Autor: Maria Łuszczyńska


Analiza zjawiska bierności zawodowej w Polsce
Autor: Anna Niewiadomska


Zmiany w zasadach przyznawania zasiłku dla bezrobotnych i ich wpływ na realizację funkcji dochodowej i motywacyjnej tego świadczenia
Autor: Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka


Grywalizacja – wykorzystanie elementów gier do modyfikowania zachowań ludzi
Autor: Michał Jankowski


Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją
Autor: Marta Mazur


Socjalizacja ekonomiczna dzieci jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego
Autor: Weronika Sobieraj


Przyczyny mobbingu oraz zapobieganie mobbingowi w organizacji – badania w przedsiębiorstwie komunikacyjnym
Autor: Sławomir Wysocki


Gry a wzajemność
Autor: Janusz Łukaszyński


Global governance jako kierunek rozwoju ładu międzynarodowego w erze globalizacji
Autor: Michał Nowicki


Przemiany zachodzące w prywatnym sektorze ochrony w Polsce
Autor: Henryk Stankiewicz


Społeczno-ekonomiczne aspekty organizacji imprez sportowych
Autor: Rajmund Żuryński