Komitet Redakcyjny

Dr hab. Jędrzej Chumiński, prof. UE we Wrocławiu,

 

ur. 1960;
matura: I Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu;
studia: 1984 Uniwersytet Wrocławski, historia;
doktorat: 1993 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ekonomia;
habilitacja: 1999 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ekonomia;
profesura UE: 2002;
zatrudnienie w AE/UE: od 1985;
miejsce zatrudnienia: Katedra Historii Gospodarczej;
stanowiska kierownicze: kierownik Katedry Historii Gospodarczej (od 2006 do 2014);
funkcje: prodziekan Wydziału Gospodarki Narodowej ds. Studiów Zaocznych, Wieczorowych i Podyplomowych (2002-2008), od 2012 prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych;
nagrody, wyróżnienia: Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (2000);
najważniejsze publikacje: Ruch zawodowy w Polsce w warunkach kształtującego się systemu totalitarnego 1944-1956, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999, redakcja naukowa i współautorstwo, Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007; redakcja naukowa i współautorstwo, Modernizacja czy pozorna modernizacja. Społeczno-ekonomiczny bilans PRL, 1944-1989, Wyd. Gajt, Wrocław 2010; Der Einfluß des Krieges und der Grenzveränderungen auf den Stand der Industrie in Polen, „Argumenta Oeconomica” 1999, no. 1(7); „Nowa inteligencja” w polskich zakładach przemysłowych 1945-1956, „Kwartalnik Historyczny” 2006, R. CXIII nr 4;
staże zagraniczne: współpraca z Instytutem Historycznym Uniwersytetu w Poczdamie i Zentrum für Zeithistorische Forschung; udział w projekcie „Die Gewerkschaften und Arbeiterinteressen – Polen und die SBZ/DDR im Vergleich 1945-1956”;
kierowanie projektami badawczymi: granty: Modernizacja czy pozorna modernizacja. Społeczno-ekonomiczny bilans PRL 1945-1989 (2007-20010); Robotnicy polscy 1945-1956. „Stary” i „nowy” ośrodek przemysłowy na przykładzie Krakowa i Wrocławia (2011-2013);
członkostwo w stowarzyszeniach naukowych: członek Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.