Nowy numer


Informujemy, że od 2014 roku czasopismo “Nauki Społeczne” zmieniło tytuł
na „Społeczeństwo i Ekonomia”

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2016
Numer wydania: 2 (6)
ISSN: 2353-8937
e-ISSN: 2449-979X
Liczba stron: 120
Format:: B5
Oprawa: miękka

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Stan rzemiosła w województwach północno-wschodnich II RP w okresie międzywojennym / Craft in north-eastern voivodeships of Poland in the interwar period
Autor: Jarosław Wołkonowski


Początki polskiej elektroenergetyki na przykładzie elektrowni w Wilnie oraz Białymstoku / The beginnings of Polish power sector based on the example of power plants in Vilnius and Bialystok
Autor: Stanisław Pilżys


Kolej warszawsko-petersburska i jej wpływ na urbanizację Wileńszczyzny i Białostocczyzny / Railway Warsaw-St. Petersburg and urbanization of Vilnius and Bialystok regions
Autor: Henryk Ziemski


Trzy obrazy Żołnierzy Wyklętych w propagandzie kinowej PRL z lat 1960-1989 / Three images of Soldiers Accursed in the communist propaganda cinema in the years 1960-1989
Autor: Łukasz Polniak


Rating Polski na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Polish credit rating in comparison with the Central and Eastern European countries
Autor: Patrycja Chodnicka-Jaworska


Wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na zmniejszenie międzyregionalnej luki rozwojowej w Polsce / Impact of cohesion policy of the European Union on the reduction of the interregional development gap in Poland
Autor: Tadeusz Truskolaski, Kamil Waligóra


Regiony peryferyjne i czynniki ich dynamiki w teoriach rozwoju regionalnego / Peripheral regions and the development indications in the regional development theories
Autor: Wojciech Demianiuk, Elżbieta Szymańska


Preferencje i postawy wobec prywatnego zabezpieczenia na wypadek niesamodzielności w Polsce / Preferences and attitudes toward private security in case of dependency in Poland
Autor: Łukasz Jurek


Jakość i bezpieczeństwo żywności w Polsce / Food quality and safety in Poland
Autor: Joanna Omieciuch