Nowy numer


Informujemy, że od 2014 roku czasopismo “Nauki Społeczne” zmieniło tytuł
na „Społeczeństwo i Ekonomia”

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2016
Numer wydania: 1 (5)
ISSN: 2353-8937
e-ISSN: 2449-979X
Liczba stron: 120
Format:: B5
Oprawa: miękka

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Wykształcenie ludności II Rzeczypospolitej w świetle badań GUS / Education of population of the Second Polish Republic in the light of research by CSO
Autor: Piotr Stańczyk


Czynniki wpływające na stan zachowania obiektów zabytkowych po 1945 roku na Dolnym Śląsku / Factors affecting the state of preservation of historic buildings since 1945 in Lower Silesia
Autor: Adriana Merta-Staszczak


Determinanty współczesnego konsumpcjonizmu / Determinants of modern consumerism
Autor: Anna Kurzak


Szanse i bariery rozwoju rolnictwa ekologicznego a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w opinii wybranych rolników ekologicznych na Dolnym Śląsku / Opportunities and threats to the development of organic farming in the context of multifunctional rural and agriculture development in the opinion of selected organic farmers in Lower Silesia
Autor: Katarzyna Kajdanek, Grzegorz Smoliński


Konkurencja na rynku jednego procenta / Competition on the market of one percent
Autor: Sławomir Czetwertyński


Zawód: tancerka/tancerz. Identyfikacja kluczowych
problemów z perspektywy badań własnych / Occupation dancer. The key issues from the perspective of own research

Autor: Arkadiusz Czarniakowski


Policy of welfare state as the state’s responsibility for society – a global view / Polityka państwa dobrobytu jako odpowiedzialność pań- stwa za społeczeństwo – ujęcie globalne
Autor: Piotr Rubaj


The new system of financing science Horizon 2020 as a development opportunity for European and Polish science / Nowy system finansowania nauki Horyzont 2020 jako szansa rozwoju europejskiej i polskiej nauki
Autor: Marcin Geryk