New number

 

Publishing House: Wroclaw University of Economics
Year: 2017
Issue: 2 (8)
ISSN: 2353-8937
e-ISSN: 2449-979X
No. of page: 120
Size: B5
Binding: paperback


Metoda eksperymentu ekonomicznego w szacowaniu kapitału społecznego – wady, zalety, możliwości stosowania / Applying experimental economics to the analysis of social capital – advantages, disadvantages and applicability
Autor: Urszula Markowska-Przybyła, David M. Ramsey


Intersekcjonalność w polityce społecznej / Intersectionality in social policy
Autor: Kaja Zapędowska-Kling


Dochód gwarantowany – utopia czy warunek realizacji koncepcji rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu? / A guaranteed income – utopia or the condition of the implementation of the concept of development conducive to social inclusion?
Autor: Anna Niewiadomska


Miejsce srebrnej gospodarki w regionalnych dokumentach strategicznych / Place of silver economy in regional strategic documents
Autor: Ewa Sobolewska-Poniedziałek


Mieszkalnictwo senioralne a możliwości finansowe seniora / Senior housing vs. senior financial possibilities
Autor: Barbara Gradzik


Potrzeby opiekuńcze seniorów – perspektywa osób w wieku 75 lat i więcej i ich rodzinnych opiekunów / Care needs of the elderly – the perspective of older generation and their family caregivers
Autor: Zofia Szweda-Lewandowska


Uwarunkowania wdrażania deinstytucjonalizacji w obszarze ochrony zdrowia psychicznego w Polsce / Conditions for the implementation of deinstitutionalisation in the area of mental health care in Poland
Autor: Wojciech Skiba